งานโครงสร้าง

รายละเอียดวัสดุ

งานคอนกรีต

ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1หรือ คอนกรีตผสมเสร็จของยี่ห้อ CPAC, ปูนซีเมนต์นครหลวง (นกอินทรีย์), TPI, น่ำเฮง หรือเทียบเท่า ค่ากำลังอัดของคอนกรีตตามมาตรฐานวิศวกรรมกำหนด

เหล็กเส้นเสริมงานโครงสร้าง

เหล็กกลมและเหล็กข้ออ้อย ตามมาตรฐาน มอก. ขนาดและจำนวน ตามมาตรฐานวิศวกรรมกำหนด

เหล็กโครงสร้างหลังคา

เหล็กรูปพรรณ ตามมาตรฐาน มอก. ขนาดและจำนวน ตามมาตรฐานวิศวกรรมกำหนด

งานเสาเข็ม

เสาเข็มตอก คอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ (I 22) ความยาวไม่เกิน 21 m. (*กรณีพื้นที่ปลูกสร้างหน้างานไม่สามารถใช้เสาเข็มตามประเภทและขนาดที่กำหนด จากสาเหตุของสภาพชั้นดินไม่อำนวย
จำเป็นต้องใช้ตามรายการคำนวณจากฝ่ายวิศวกรรมของบริษัทฯ โดยจะประมาณการค่าใช้จ่ายเพิ่มหรือลดตามจริงจากรายการคำนวณ)

งานโครงสร้าง ฐานราก/เสา/คาน/บันได/พื้น/หลังคาคอนกรีต

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กระบบหล่อในที่ ตามมาตรฐานวิศวกรรมกำหนด

งานเสาเอ็น/ทับหลัง

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดตามมาตรฐานวิศวกรรมกำหนด

งานโครงสร้างพื้นที่บริเวณที่จอดรถ ทางเดินและลานซักล้าง

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก Wire Mesh ขนาด 4 mm. (0.20x0.20 m.) เว้นร่องตัด Jointขนาด 10 ซ.ม. โรยกรวดบริเวณส่วนที่ติดอาคาร

งานโครงสร้างหลังคา

โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ตามมาตรฐาน มอก. ติดตั้งโดยการเชื่อมไฟฟ้า ทาสีกันสนิม 2 ชั้น หรือระบบโครงสร้างหลังคาสำเร็จรูป (TRUSS)